Skip to content

Vedtægter

§1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariesminde, Tved i Kolding Kommune.


§2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser. De af foreningen til gennemførelse af foreningsspørgsmål trufne bestemmelser er fuldt bindende for hver parcelejer. Endvidere repræsenterer foreningen medlemmerne i forhandling med og henvendelser til de offentlige myndigheder og institutioner m.fl.


§3
Foreningen er upolitisk.


§4a
Alle grundejere, der har erhvervet grund, som er udstykket af Dalby sogn eller Kolding Kommune ved:

 • Skovgærdet
 • Møllegærdet
 • Bakkegærdet
 • Lundgærdet/Mariesmindevej
 • Aagærdet

er pligtige til at være medlemmer af foreningen.


§4b
Andre grundejere kan optages som medlemmer.


§5
Ethvert medlem skal have et eksemplar af vedtægterne. Det tilsendte giroindbetalingskort med opkrævning af kontingent m.v. gælder som medlemskort, når indbetaling har fundet sted, og giver derefter stemmeret i det pågældende år frem til og med generalforsamlingen i februar.


§6
Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved salg af ejendom og er gældende fra datoen for den endelige tinglysning af den ny ejers skøde. Det udtrædende medlem har ingen krav på foreningens midler. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer alene vedbliver at hæfte for eventuelle restancer og andre forpligtigelser overfor foreningen. Både de tidligere og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningen.


§7
Der  betales kontingent m.v. til foreningen af hvert medlem for hver parcel til bestridelse af  de fælles udgifter, herunder foreningens administration. Beløbets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og skal indbetales senest på den på girokortet anførte dato for at give stemmeret i årets løb og til den kommende generalforsamling. Er beløbet ikke betalt inden nævnte frist, er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250,00. Er kontingent og rykkergebyr ikke betalt senest 1 måned efter rykkerskrivelsen, er bestyrelsen berettiget til at lade det overgå til inkasso, dog først efter at medlemmet på ny er givet en skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale beløbet. Kontingentbetalingen gælder for et år, fra den 1.1.til den 31.12 og opkræves efter generalforsamlingen i februar, hvor kontingentet fastsættes for det pågældende år.


§7a
Foreningen skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement gældende for samtlige medlemmer af foreningen. Bestemmelserne i reglementet forelægges generalforsamlingen til stadfæstelse på den efter reglementets udarbejdelse førstkommende generalforsamling. Bestemmelser i ordensreglementet skal herefter have samme gyldighed som vedtægterne i øvrigt, men reglementets bestemmelser skal dog til enhver tid kunne ændres og suppleres af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse af den førstkommende generalforsamling.


§8
Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i februar måned. Denne skal indvarsles med mindst 14 dages varsel og med vedlæggelse af dagsorden.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges af kasseren til
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent m.m. for det kommende år.
 5. Valg af bestyrelsesmedlem/-mer for 2 år.
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år.
 7. Valg af 2 revisorer for 2 år i lige år.
 8. Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år i lige år.
 9. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen og som henvises til §17, skal være formanden i hænde senest den 15. januar.
 10. Herunder forslag, som kan henføres til §16, og som måtte være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Senere fremkomne forslag kan kun behandles med generalforsamlingens samtykke.


§9
Ved generalforsamlingen kan ethvert medlem samt dennes ægtefælle give møde, men hvert gyldigt medlemskort giver kun ret til 1 stemme. Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.


§10
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og kasserer efter hver generalforsamling. Bestyrelsen vælges om muligt således, at hver vej er repræsenteret i bestyrelsen, ligesom der vælges en suppleant fra hver vej, der automatisk indtræder ved fraflytning eller frafald. Hvis en vej ikke kan stille med en kandidat eller suppleant til bestyrelsen vælges der blandt forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. De foreliggende sager kan afgøres ved afstemning, og formandens stemmer er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
Sekretæren skal skrive referat over alle møder og generalforsamlinger.


§11
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter afgår efter tur med 3 i lige år og 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ved suppleants indtræden er det for den afgåendes resterende periode.


§12
Kasseren modtager alle indtægter og varetager driftsregnskabet, der til enhver tid skal kunne forelægges for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og ved bestyrelsesmøderne medbringer kasseren dokumentation for, at kasse/bankbeholdningen er til stede. Foreningens midler indsættes i en lokal bank, sparekasse eller giro. Kasserens kontante beholdning bør normalt ikke overstige det til den daglige drift fornødne. Kasseren kan hæve på bank- girokonto, og bilag for beløbet forefindes.


§13
Foreningen tegnes i alle sager af formanden i forbindelse med mindst 1 bestyrelsesmedlem.


§14
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet kontrolleres af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, og der skal foretages et sådant eftersyn mindst 1 gang årligt. Disse har til enhver tid ret til uanmeldt at gennemse regnskabet med bilag, konstatere beholdningens tilstedeværelse m.v.


§15
Ekstraordinær generalforsamling.
En sådan skal afholdes, hvis:

 • Den ordinære generalforsamling vedtager det, eller
 • hele bestyrelsen beslutter det, eller
 • mindst 1/2  af de stemmeberettigede  medlemmer skriftligt forlanger det i en særlig sag. Angivelse af dagsorden for generalforsamlingen vedlægges.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel. Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.


§16
Alle forelagte almindelige sager afgøres af Generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede grundejere, idet lige mange stemmer for og imod er forkastelse. Er der til et emne flere end 2 forslag stemmes der om alle forslag på en gang. Det forslag der får færrest stemmer bortfalder og proceduren gentages indtil et forslag har opnået over 50% tilslutning. Normalt stemmes ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal foretages, hvis dirigenten eller blot et stemmeberettiget medlem forlanger det.


§17
Ved forslag om ændring i disse vedtægter eller bevilling af midler udover de til administration nødvendige skal mindst halvdelen af medlemmerne være tilstede og sagen afgøres da med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Er halvdelen af medlemmerne ikke tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel og uanset antal fremmødte vedtages forslaget såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Alle sager, udover de i §16 omtalte almindelige sager, som er afgjort på en generalforsamling, kan efter reglerne i § 8 genoptages på førstkommende generalforsamling, såfremt bestyrelsen under henvisning til reglerne i § 2 og i § 10 finder det rimeligt.


§18
En eventuel opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på en almindelig generalforsamling med efterfølgende urafstemning. Ved urafstemning skal mindst 2/3 af de stemme berettigestemmervære afgivet, og sagens afgørelse kræver mindst halvdelen af de stemmeberettigede stemmer. Opløsning kan kun ske ved kommunens godkendelse, herunder også planen for afvikling af foreningens økonomiske forpligtelser, evt. formue etc.


§19
Spørgsmål angående forståelsen af og gennemførelsen af disse vedtægters bestemmelser afgøres af Kolding Kommunes tekniske udvalg.

Vedtægtsændringer, godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 18. februar 2019.

 

Bjarne Ipsen
Formand

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte brugen accepterer du vores brug af cookies.