Skip to content

Referater

Generalforsamling
6. februar 2024

Referat

Generalforsamlingen blev indledt med oplæg fra OK Nygård om bæredygtig drift af de grønne områder.

Oplæg fra OK Nygaard:

 • Græsareal er kun 3% bedre end asfalt i forhold til naturen.
 • Buske og træer skal man starte med for at få mere nektar. Det er nektar som naturen mangler mest.
 • Vi skal ikke fræse jorden, når der anlægges vild med vilje, da det blandt andet skaber mulighed for ukrudt. I stedet skal man skrabe det øverste lag græs af og bruge den ”rullegræs” til at terrænregulere.
 • Der skal være 25 forskellige urter pr m2 for at have en god biodiversitet.
 • Biodiversitet koster som udgangspunkt mere end græsslåning. Hvis der anlægges vildtgræs vil der med tid komme ”uønskede arter”. Hvis det skal holdes lidt ved lige skal en speciel maskine slå græsset en gang om året – dette er dyrere end at få slået alm græs hver 10 dag.
 • Pt får vi slået græs hver 10 dag, hvilket afføder, at der ligger græsafklip. Hvis dette skal undgås, skal græsset slås hver 7 dag til en betydelig dyrere pris.
 • Der er blandt de tilstedeværende både fortalere og modstandere mod vild med vilje. Specielt den økonomiske del skræmmer. Om man kan lide udseendet er en individuel sag.

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Bolet
Lars Bolet blev valgt. Lars konkluderer at mødet er varslet lovligt ifølge vedtægterne.

Pkt. 2: Formandens beretning for det forløbne år
Se beretningen nedenfor. Der var flg. bemærkninger til beretningen:

 • Jens genstiller sit spørgsmål om midlerne fra More Play puljen og den manglende skriftlige kommunikation fra den da siddende bestyrelse. Kontingentforhøjelsen inddrages som yderligere argument.
 • Kim støtter op om arbejdsgruppens valg af legeredskaber ud fra en helhedsbetragtning af områdets visuelle udtryk.
 • Sven Aage var del af arbejdsgruppen dengang og forklarer at gruppen havde forstået at midlerne ikke var betinget af at købet skulle ske ved Kompan. Og argumenterer yderligere for at holde More Play puljen og kontingentforhøjelsen adskilt da de vedrører forskellige udgifter.
 • Ruth støtter op om at de to ting skal holdes adskilt.
 • Bjarne uddyber at han historisk har valgt at vedlægge formandens beretning skriftligt når referatet af grundejerforeningsmødet sendes ud, men at dette ikke er et krav i vedtægterne.

Pkt. 3: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Ruth fremlagde det reviderede regnskab.

 • Det præciseres at revisoren hedder Anni Bergendorff.
 • Regnskabet godkendes.

Pkt. 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

 • Der foreslås en kontingentforhøjelse på 200 kr. pga. stigende omkostninger, hovedsageligt til gartneren.
  Birgitte kommenterer, at der måske også kan forventes generelle prisstigninger ved OK Nygaard i 2024. Samtidig spørges der ind til, hvor mange penge vi allerede i år har brugt på snerydning. Ruth oplyser at der er brugt i omegnen af 10.000 kr. til snerydning.
  Det foreslås at bestyrelsen beder det firma som står for snerydning om at køre langsommere, da en beboer har oplevet, at de kører meget hurtigt. Bestyrelsen oplyser, at det både kan være det firma, vi hyrer ind, men også kommunens egne folk. Bestyrelsen vil under alle omstændigheder nævne det for dem vi hyrer ind.
 • Kontingentforhøjelsen godkendes.
 • Kontingent for 2024, bliver dermed 1400 kr.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende blev valgt:

Aagærdet: Hanna Kretzschmar valgt for 1 år, da hun er indtrådt som suppleant
Lundgærdet/Mariesmindevej: Birgitte Vestergaard
Skovgærdet:  Bjarne Ipsen

Siddende medlemmer:
Bakkegærdet – Maja Fuglsang (bor på Aagærdet)
Møllegærdet  – Sanne Frees

Pkt. 6: Valg af bestyrelsessuppleanter:

Ny valgt blev:
Skovgærdet: Eigil Schmidt
Aagærdet: (1 år) Niels Nielsen (fra nr 8)
Lundgærdet/Mariesmindevej: Lars Akselsen
Bakkegærdet: (1 år) Jan Paulin

Pkt. 7: Valg af revisor for 2 år:
Søren Rasmussen genvælges
Ny: Poul Ib Pedersen

Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant for 2 år:

Pkt. 9: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17
Ingen forslag indkommet

Pkt. 10: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16
Bjarne har modtaget 3 henvendelser

 1. Fejning af stierne:
  Stierne fejes 2 gange årligt, den ene fejning ønskes flyttet til om efteråret, så bladene fejes væk.
  Ok! 
 2. Saltning af stierne.
  Afvist
 3. Skovgærdet 1: Noget specifikt vedligehold af hjørnet Skovgærdet og Mariesmindevej
  Tages op på kommende bestyrelsesmøde

Evt.
Intet

Formandens beretning

Det har været et roligt år for vores grundejerforening og område.

Bestyrelsen har afholdt 2 møder resten er foregået digitalt.

Vi har ikke haft brug for vores hjertestarter og den er stadig et aktiv, hvis vi får brug for den.

Det opleves at vi har haft færre indbrud, det er dog ikke ophørt, men det ser ud til, at vi i området har skærpet opmærksomhed.

Vi ser med tilfredshed, at vores område og aktiviteter bliver brugt.

Efterhånden har vi også fået styr på aftalen med OK Nygård. De ting vi havde overset, er nu kommet med i aftalen, hvilket så også har betydet øgede omkostninger.

Vi holdt flink Fredag den 26. maj, dejligt med så mange fremmødte og en stor TAK til Eigild og Lene som stod for at grille pølser – det reducerede vores omkostninger betydeligt og dejligt at der næsten blev spist op.

Vi har trafikalt haft lidt udfordringer i løbet af året, både med sne og asfalt arbejde, ikke noget som ligger indenfor grundejerforeningens opgaver, vi har dog en aftale vedr. snerydning, men det er ikke altid entreprenøren kan nå ud til os så hurtigt, som vi gerne ville.

Der er fortsat positiv udskiftning af beboere i kvarteret. Flere børnefamilier flytter til og renoverer husene så spændende, tak for det. Vi ældre kan så bare nyde livet i kvarteret.

Vi har som bestyrelsesmedlemmer besøgt alle nye med en flaske vin og budt velkommen. Dejligt at komme til de nye beboere med andet end et girokort. Det er en god anledning til at fortælle, hvad vi laver i grundejerforeningen. Jeg synes fortsat, det er spændende.

Vi står overfor en udskiftning i bestyrelsen, Morten Hell har valgt at stoppe, hvis primært for at have fokus på nyt arbejde og KIF, begge steder har de brug for ham. Ruth Falck er flyttet fra området, men er fortsat som bogholder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TAK for indsatsen.

Hanna er som suppleant heldigvis trådt til.

”Vi har fra et medlem  modtaget en del mails, der efterlyser oplysning om vores ageren i forhold til tidligere tilsagn om 20.000 kr. More Play Puljen. Jeg vil derfor gøre rede for forløbet.”

Vi fik i 2021 et 2 årigt tilsagn om midler fra More Play Puljen til etablering af legeareal ved boldbanen. En arbejdsgruppe valgte en anden leverandør end Compan, hvilket vi ikke mente var et problem, men det viste sig at betingelsen for tilsagnet var, at vi handlede ved Compan. Der var således i højere grad tale om tilsagn af en rabat.

Vi har i bestyrelsen i flere omgange haft drøftelse af, om vi kunne bruge midlerne til andre dele af projektet, men vi har ikke haft kræfter eller behov for at etablere yderligere redskaber, hvor Compan kunne inddrages.

Bestyrelsen har derfor opfattet tilsagnet som en mulig rabat, der ikke blev benyttet, og ikke som et aktiv, der skal anføres i regnskaberne.

Jeg håber at denne forklaring kan accepteres, så korrespondance herom afsluttes hermed.

Det er fortsat min drøm at Mariesminde området i højere grad kan udvikle sig til et område, hvor ung og gammel kan supplere hinanden, og hvor vi oplever høj grad af fælles ansvar og fælles glæde. Jeg ved ikke hvad der skal til, men bidrager gerne.

Tak for året.

Bjarne Ipsen

Generalforsamling
28. februar 2023

Referat

Arrangementet startede med et oplæg af Steen fra ”Bo Trygt”. Det overordnede budskab var, at man skal holde hækken lav, bruge Nabohjælp app’en, sikre vinduer og købe en alarm. Flere gode råd og videoer kan findes på hjemmesiden https://botrygt.dk/

Oplægget gav anledning til gode diskussioner. En deltager foreslog, at man kan finde inspiration på www.sikkerhedsbranchen.dk, og at man registrerer sine udendørskameraer på polcam, så politiet kan kontakte dig, og spørge om lov til at se dine optagelser, hvis der har været indbrud i området.

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Bolet
Lars Bolet blev valgt.

Pkt. 2: Formandens beretning for det forløbne år
Se nedenfor

Pkt. 3: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Ruth fremlagde regnskab som blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent blev fastsat uændret til 1200. Kr. pr. år.
Ruth fremlagde budget som blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ny valgt blev:
Bakkegærdet – Maja Fuglsang (bor på Aagærdet)
Aagærdet – Ruth Falk Thomsen
Møllegærdet  – Sanne Frees

Siddende medlemmer er:
Lundgærdet/Mariesmindevej – Morten Ellegaard Hell (bor på Skovgærdet
Skovgærdet – Bjarne Ipsen

Pkt. 6: Valg af bestyrelsessuppleanter:
Ny valgt blev:
Lundgærdet/Mariesmindevej – Lars Akselsen
Skovgærdet – Eigil Schmidt
Møllegærdet – Victoria Kyster
Aagærdet – Hanna Kretzschmar

Siddende medlemmer er:
Bakkegærdet – Jan Poulin

Pkt. 7: Valg af revisor for 2 år – ikke på valg i 2023:
Søren Rasmussen
Annie Jakobsen

Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant for 2 år – ikke på valg i 2023:
Per Nielsen

Pkt. 9: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17
Ingen forslag indkommet

Pkt. 10: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16 
Ingen forslag indkommet

Evt.
Kim Søndergaard orienterer om, at hele Kolding samles i én stor antenneforeningen fra 2025. Formuen i hver antenneforening bliver overført til den nye forening og medfører kontingentnedsættelse svarende til det indskudte beløb.

Formandens beretning

2022 har stadig været et år, hvor vi har skullet finde os selv og finde ud af at forholde os til fælleskaber også i vores grundejerforening.

Vi er ved at få genetableret mange fællesskaber og aktiviteter, og jeg må sige, vi har brug for hinanden i Mariesminde, i Kolding og i Danmark, hvis vi skal finde nye veje til fremtidens velfærd.

Det har været første år med den nye gartner OK Nygård. Vi havde de problemer, som man hyppigt har, når man starter op med en ny samarbejdspartner. Hvad er med i aftalen, hvad mente vi med dette osv. Da vi så efter et par måneder fik rettet ind, oplever vi i bestyrelsen, at vi har fået, hvad vi betaler for.

Vi forsøgte også med opkrævning på en anden måde, og det var bestemt ikke lettere. Der var en del, som havde svært ved at få betalt, og Ruth og Niels måtte bruge en del tid på at følge op. Vi har optimeret proceduren for 2023, så man nu kan betale med Mobil Pay, og vi vil lægge en seddel i postkassen om betaling, men det er da lidt træls, at vi skal rykke ca. 40 beboere. Nu, hvor vi så opkræver på skrift, og folk kender sagsgangen, vil vi genindføre vores ret til gebyr.

I efteråret havde vi en del problemer med indbrud i vores område. En fælles indsats ført an af Morten Willer fik jaget tyvene væk- Tusind tak for det. Jeg konstaterer, at der stadig er fokus på mistænkelige personer og biler i området. Tak for den fælles opmærksomhed, og undskyld til dem der bare er på vej hjem midt om natten.

Nogle steder er der blevet malet op til parkeringsbåse. Det er ikke noget grundejerforeningen har været involveret i, og vi har heller ikke fulgt op.

Den 14. august inviterede bestyrelsen til operation ukrudt langs Mariesmindevej. Ca. 10 husstande var repræsenteret, og der blev ydet en kæmpe indsats, og det var at se resten af efteråret. Men grundlæggende så er det grundejernes ansvar, der hvor grunden støder op imod fortov.

Vi lavede også aftale med 2 ukrainere, som i et par dage fik renset op i bedene ved ruchebanen, og i svinget på Bakkegærdet. Det var lige så meget en hjælpende hånd til de to ukrainske kvinder, og de var glade for muligheden for at tjene lidt penge.

 For 2023 har vi øget niveauet for renholdelse, hvilket også fremgår af vores budget. Aftalen er fortsat uden brug af pesticider. I år vil vi i nogle områder forsøge med damp.

 Vi har ikke særlige renoveringsprojekter i 2023, men hvis der er ønsker, der skal prioriteres, så hører vi gerne.

Som bestyrelsesmedlemmer har vi også været ude at sige goddag til nye naboer, og  vi bliver altid positivt modtaget, og bestemt rart at kunne hilse på med en flaske rødvin i stedet for et girokort. Det giver også en god anledning til at fortælle lidt om Grundejerforeningen.

Som bemærkning til regnskabet vil jeg tilføje at tidligere bevilliget tilskud fra More Play puden ikke er udbetalt og ikke anført i regnskabet som et aktiv, da donationen er betinget i et konkret projekt.

Jeg vil her også gerne benytte lejligheden til at sige TAK til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Efterskrift: I forbindelse med valg til bestyrelsen, valgte Jens Jensen ikke at stille op, jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for 16 års indsats for Grundejerforeningen.

Bjarne Ipsen

Bestyrelsesmøde
7. februar 2023

Referat

Regnskabet forelagt, det balancerer med en kassebeholdning på kr.  110.422,87

Der lægges op til uændret kontingent kr. 1.200

Vi er klar til at beboerne kan betale via MobilPay nr. 320237

Opkrævning afleveres fysisk i den enkelte beboers postkasse.

Ruth får lavet bannere hos Fromm som kan bruges til annoncering af generalforsamlingen

Generalforsamling fastsættes til den 28.februar kl 19.
Vi afholder generalforsamlingen på Den Gyldne Hane med kaffe, Kage og bolle.

Gartneraftalen gennemgået. Budgettet ændres så der afsættes kr. 170.000 til gartneren med baggrund i øget frekvens på vedligeholdelse.

Svar på ansøgning om affaldsspand til hundelorte for enden af Skovgærdet. Opstilles på betingelse af beboeren tømmer den. Bjarne taler med beboerne i hullet om opstilling af affaldsspand.

Ansøgning til bydelspulje: Ruth og Bjarne ansøger om tilskud til borde og bænke via bydelspuljen.

Ruth tager kontakt til Tryg Fonden.

Bjarne tager kontakt til kommunen vedr. vedligehold af trapper ned til stien.

Konstituerende
bestyrelsesmøde
10. marts 2022

Referat

Pkt. 1: Konstituering
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger.
Formand: Bjarne Ipsen
Kasserer: Niels Rasmussen. Ruth Falk vil fungere som bogholder
Sekretær: Morten Hell

Pkt. 2: Grønne arealer
Tilbud indhentet fra Schulz og OK Nygaard. Schulz er marginalt billigere. På grund af løbende klager over vedligehold af de grønne områder igennem de seneste 4 år, og bestyrelsens gentagne henvendelser til Schulz om at være proaktiv for at holde arealerne, så besluttes at skifte til OK Nygaard i en to årig periode.
Det besluttes, at vi skal vedligeholde fortovet langs Mariesmindevej.

Pkt. 3: diverse
Der skal købes mål til boldbanen, så vi kan få afsluttet projektet. Morten bestiller mål. Maja laver annoncering af åbning d. 6/5-22. Arbejdsgruppen planlægger dagen i forhold til aktiviteter og mad.
Der aftales at Ruth får telefon penge for at håndtere kasserer opgaverne.

Evaluering af generalforsamling: Der var kun 5-7 deltagere ud over bestyrelsen. Der drøftes, hvad vi kan gøre for at få flere med.

Betalingsmuligheder til kontingent drøftes. Der besluttes, at vi fortsætte som hidtil.

Generalforsamling
24. februar 2022

Referat

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Bolet
Lars Bolet blev valgt.

Pkt. 2: Formandens beretning for det forløbne år
Den skriftlige beretning er vedlagt som bilag til referatet.

Pkt. 3: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Uddybning af udgifter under vedligehold. 108.000 kr. til grønne områder. 15.000 til snerydning. 10.000 kr. til diverse projekter som hjertestarter m.m. Bevidst underskud for at gennemføre projekter.
Godkendes uden kommentarer.

Pkt. 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår en stigning på 200 kr. grundet forventet øgede omkostninger til vedligehold, herunder ny opgave vedr. rensning af kloak Mariesmindevej.
Godkendes, men to kommentarer:

 • Der skal begrundes bedre, hvilke projekter der skal igangsættes.
 • Der skal stilles større krav til vedligeholdelse/gartner.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer- på valg er:

Skovgærdet – Bjarne Ipsen – genopstiller.
Bakkegærdet – Kim Søndergaard – ønsker ikke genvalg
Lundgærdet Morten Hell (Beboer på Skovgærdet) – genopstiller

Der var ingen kandidater til de ledige poster, så Bjarne og Morten fortsætter i bestyrelsen.

Niels Jørgen Rasmussen (Aagærdet 26) ønske at hjælpe til et år og tager Kims plads, da der ikke er andre som ønsker at stille op.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsessuppleanter – på valg er: (alle modtager genvalg)
Bakkegærdet – Jan Poulin (Genopstiller)
Lundgærdet   – Lars Akselsen (Genopstiller)
Skovgærdet   – Lene Schmidt afgår. Eigild Schmidt opstiller.

Der var ikke flere kandidater til posterne, så Jan, Lars og Eigild blev valgt til suppleanter.

Pkt. 7: Valg af revisor for 2 år
Søren Rasmussen og Anni Bergendorff fortsætter som revisor.

Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant for 2 år
Per Nielsen fortsætter som suppleant.

Pkt. 9: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17 skal være formanden i hænde senest 15. jan. 2021
Ingen forslag indkommet

Pkt. 10: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16 skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen
Ingen forslag indkommet

Evt.
Der spørges til de generelle ejerforhold i lommerne. Er det grundejerne i fællesskab eller kommunen. Bestyrelsen kender ikke til ejerforholdet men informerer om, at det formentligt er forskelligt ved de forskellige udstykninger. Lars Bolet foreslår at undersøge det i tingbogen.

Der fremsættes et ønske om belysning af cykelsti mellem bakkegærdet og Aagærdet. Bestyrelsen informerer om, at der har været dialog med kommunen ad to omgange. Kommunen har afvist at sætte gadelys op. Kommunen tilføjer som følger: ”området vil have en større værdi uden belysning”.

Der fremsættes et ønske om, at området fra børnehaven til Aagærdet forbedres, så der fjernes ukrudt i fortovet. Bestyrelsen tager dette punkt op med gartneren i den nye aftale.

Formandens beretning

Det blev endnu et år i Coronaens tegn, det har betydet, at vi har holdt færre møder og har ikke haft den store interesse for at skabe så meget sammen, måske noget vi skal have fokus på at skabe sammen i foråret og sommeren. Nogle af os har næsten glemt hvad det vil sige bare at mødes.

På trods af dette fik vi landet projektet med renovering af boldbanen, tusind tak for en stor indsats af arbejdsgruppen, men særligt Maja.

Vi var så heldige at vi fik et økonomisk tilskud fra More Play puljen, de er endnu ikke udbetalt, for det kræver vi har afsluttet hele projektet. Der mangler mål.

Vi fik også holdt en præsentationsdag på boldbanen hvor flere var mødt frem og fik spillet lidt småspil og fik en pølse – eller 2.

Nu glæder vi os til forår og håber på at det bliver lige så flittigt brugt som vores ruche bane.

Vi forsøgte os igen med opkrævning på en anden måde. Hvis det skal gå efter hvad Kim siger, så er det lettere end det gamle system, men der er stadig nogle personer, som skal have lidt hjælp for at få betalt. Om det er det, der gør, at Kim nu stopper efter rigtig mange år, siger han det ikke er, men bare tiden.

Vi har fortsat vores arbejde med udmøntning af helhedsplanen, men har ikke sat navn på det næste, vi tror vi skal have fokus på daglige drift i en periode.

Vi har sammen med beboerne på Mariesmindevej haft en dialog med kommunen om ansvar for kloarkerne i lommen på Mariesmindevej. Denne udstykning er sket særskilt og er derfor anderledes. Status er at kloarkerne tilhører Blu Kolding, men grundejerforeningen har tømningsansvaret. Kommunen har dog i nogen grad varetaget dette hidtil. Kommunen har meddelt at Grundejerforeningen kan afprøve dette ved domstolene. Udgiften vil årligt være under 2000 kr. Det er derfor bestyrelsens indstilling at påtage sig opgaven.

Forsøget med løg i dele af græsset ved Egekilen har været en begrænset succes, så vi kan nu overveje områder med blomstereng eller vild med vilje – det vil i alle tilfælde give noget at tale om.

Vi fik ikke søgt kommunen om tilskud i år, ganske enkelt fordi formanden glemte det, men så kan vi også bedre komme igen i år med fornyet kraft.

Vores samarbejde med gartneren har været mere vellykket i år, og vi har ikke fået helt så mange klager over græsklipning eller andet, men bestyrelsens mål er at det bare skal fungere, og vi sætter kvalitet i arbejdet før størrelsen på regningen.

Der var i år nogle beboere som prøvede at holde loppemarked, jeg nåede ikke selv der op, men dejligt at nogle beboere tager nye initiativer, nogle gange lykkes man andre ikke.

Som bestyrelsesmedlemmer har vi også været ude at sige goddag til nye naboer, og vi bliver altid positivt modtaget og bestemt rart at kunne hilse på med en flaske rødvin i stedet for et girokort. Det giver også en god anledning til at fortælle lidt om Grundejerforeningen.

Den sidste del af min beretning vil jeg tilegne Kim.

TUSIND TAK for den kæmpe indsats du har ydet igennem årene, takket være dig, har der altid været penge i kassen, i perioder rigeligt, men det har vi gjort noget ved.

Tak for dit engagement når der har været arrangementer, og at du altid bare er klar til at give en hånd. Vi glæder os over at dine børn er flyttet ind i området, så de løfter vel arven.

Jeg vil her også gerne benytte lejligheden til at sige TAK til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Bjarne Ipsen

Generalforsamling
27. maj 2021

Referat

Pkt. 1: Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Lars Bolet
Lars Bolet blev valgt.
Lars konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, men bemærkede samtidig at generalforsamlingen jfr. vedtægtens §8 reelt skulle afholdes i februar måned, men pga. corona situationen havde bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til nu. Der var ikke modtaget indvendinger mod denne beslutning.

Pkt. 2: Formandens beretning for det forløbne år
Bjarne redegjorde for bestyrelsens arbejde.herunder at der nok ikke havde været det synlige aktivitetsniveau i 2020 som bestyrelsen havde sigtet mod, men at der også lå en del arbejde i de bagvedliggende opgaver. Formandens beretning blev godkendt.
Den skriftlige beretning er vedlagt som bilag til referatet.

Pkt. 3: Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Kim gennemgik regnskabet som udviser et overskud i 2020 på ca. 68.000 kr. som derved forøger kassebeholdningen til 151.000 kr.
Overskuddet kan primært henføres til tilskud fra Kolding Kommune på 30.000 kr. til renovering af boldbanen, samt at projektet med boldbanen blev udskud til 2021. Regnskabet blev godkendt

Pkt. 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kim fremlægger budget 2021. Der tages udgangspunkt i fastholdelse af kontingentet på 1000 kr. årlig.
Det forventes at blive et træk på kassebeholdningen i 2021, som følge af renoveringsplanen for boldbanen.
(se beskrivelse af renoveringsplanen for boldbanen som bilag til referatet)

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer- på valg er:
• Aagærdet – Svend Aage Nielsen – ønsker ikke genvalg –
• Bestyrelsen indstiller valg af Maja Fuglsang, Aagærdet 19
• Møllegærdet – Jens F. Jensen – ønsker genvalg

Maja Fuglsang blev valgt som repræsentant for Aagærdet Jens F. Jensen blev genvalgt som repræsentant for Møllegærdet

Pkt. 6: Valg af bestyrelsessuppleanter – på valg er: (alle modtager genvalg)
• Aagærdet – Morten Nissen
• Møllegærdet – Niels Rasmussen Aagærdet som rep. for Møllegærdet

Morten Nissen blev genvalgt som suppleant for Aagærdet
Niels Rasmussen blev genvalgt som suppleant for Møllegærdet

Pkt. 7: Valg af revisor for 2 år – Er ikke på valg

Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant for 2 år – Er ikke på valg

Pkt. 9: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §17 skal være formanden i hænde senest 15. jan. 2021
Der var ikke kommet forslag den 15.1.21, så vi forlænger i år fristen for forslag til 13.5.21
Heller ikke inden den forlængede frist, var der indkommet forslag, oplyste Bestyrelsen

Pkt. 10: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes §16 skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen
Der er modtaget forslag om opsætning/etablering af lys på stien mellem Aagærdet og Lundgærdet op til Mariesmindevej samt på stien der går mellem Lundgærdet og Bakkegærdet.
Der var på generalforsamlingen opbakning til forslaget og bestyrelsen vil i samarbejde med kommunen arbejde på at finde en løsning på opgaven.
Samtidig blev der omtalt problemer med et løst brønddæksel i bunden af stien, der ved kraftig regnskyl kan løfte sig, og dermed udgøre en fare for at nogen falder i brønden.
Der blev som en del af dialogen om forslaget omtalt, at kommunen nok har en forpligtigelse til at sikre en tilstrækkelig tryghed ved færdsel på veje og stier og at denne vinkel kunne medtages i dialogen med kommunen.
(forslaget er vedlagt som bilag til referatet)

Evt.
Der blev rejst spørgsmål til græsslåning af de grønne områder, hvor det opleves at meget store mængder af afklippet græs lander på stierne.
Der var enighed om problemet, som også tidligere er drøftet med gartneren. Bl.a. er det påtalt overfor gartneren at de hellere må slå græsset en ekstra gang end lade græsset blive for langt, og dermed sviner mere/ligger i klumper når det klippes. Bestyrelsen følger op på problemet overfor gartneren.
Der blev også omtalt at frugttræerne på boldbanen ikke har det særlig godt.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der i forbindelse med renoveringsplanen for boldbanen vil ske ændringer af beplantningen på boldbanen og i denne forbindelse ses der også på frugttræerne.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 20 og takkede for god ro og orden.
Der var udover bestyrelsen desværre et beskedent fremmøde til generalforsamlingen.

Referant: Svend Aage

Formandens beretning 2020

For grundejerforeningen har 2020 været meget anderledes end alle andre på grund af Corona. Vi har ikke kunnet mødes på helt samme måde, men året har givet rig anledning til at nyde vores område.

Som bestyrelse ser vi tilbage på et år, hvor vi ikke har skabt så meget nyt, men nogle gange er der arbejde i det, der ikke bliver til noget.

Vi har prøvet at have fokus på trafikforhold, og der har været blandet modtagelse af vores bannere og spredt begejstring, men vi har gjort, hvad vi kunne med de aftalte rammer. Vi kan konstatere, at der heller ikke i år har været uheld på vores veje.

Vi kan altid gå tilbage til vores drøftelser om heller, men det skiller også vandene.

Arbejdsgruppen, som ser på boldbanearealet har også præsenteret et forslag til plan, Denne plan blev præsenteret ved ”mød din nabo” arrangement den 19. september. Der var fin opbakning til planen. Vi har indhentet tilbud på etablering, men dialogen med entreprenøren har af forskellige årsager været lidt lang. Vi håber at komme i gang til sommer, og håber vi alle kan nyde et ny anrettet område.

I november blev vi også hotelejere i Mariesminde, da vi fik opsat 2 insekthoteller ved TDC huset. Det bliver spændende, om det kan være med til at fremme biodiversiteten i området.

Vi oplever fortsat stor udskiftning af beboere i området.  Det ses ved, at der er kommet flere børn på vejene. Herligt når de drøner afsted på rulleskøjter, skateboard eller cykel og vi fornemmer ny generationer på vej. Vi kan jo også alle se, at ejendomsmæglerne næsten hver måned efterlyser huse til salg i området.

Udskiftningen betyder også, at vi som bestyrelse har måttet rundt med rødvin til velkomst. Det er en gave at få lov til, at se den gå på mod, I nye beboer har, når I går i krig med moderniseringerne.

Jeg vil igen i år sige tak for samarbejdet i bestyrelsen. En særlig TAK skal lyde til Svend Åge, som efter 6 år i bestyrelsen, har besluttet at stoppe. Tak for din indsats. Du har i alle år været sekretær, og det har været virkelig dejligt med en som dig, som kan holde fast på vores beslutninger.

Bjarne Ipsen

Orientering om renovering af boldbanen ved Lundgærdet/Aagærdet

Som en del af den samlede renoveringsplan for de grønneområder i vores kvarter, er vi nået til ”boldbanen”

På et arrangementet ”møde din nabo” 19. september 2020 var der mulighed for at se og høre lidt om planen.

Samtidig har der været nedsat en arbejdsgruppe af 8 grundejere, der for de fleste grænser op til eller bor tæt på arealet.

Det er besluttet at genetablere en større boldbane med større mål og samtidig opsætte nogle lege/aktivitetsspots på området.

Det betyder, at de frugtbuske der i dag afgrænser den noget mindre boldbane, flyttes til det østlige hjørne af pladsen ved transformatoren,

Der anlægges et areal i enderne af pladsen til lege/aktivitetsspots, hvor vi sigter mod at tilegne aktiviteterne til en bred aldersgruppe.

Der fældes et af de store træer, og der opsættes enkelte bænke.

Pga økonomien til renovering og indkøb af lege/aktivitetsspots, kan projektet udvikles over flere år.

Helhedsplanen kan ses her

Konstituerende bestyrelsesmøde
April 2020

Referat

Konstituering

Bestyrelsen har efter Generalforsamlingen i februar konstitueret sig.
Posterne er fordelt på samme måde som før.

Formand:   Bjarne Ipsen

Kasserer:   Kim Søndergaard

Sekretær/Næstformand:   Svend Aage Nielsen

Kontakt til gartner:   Jens Fredeløkke Jensen

Kontakt vedr. fart/vejprojekt:   Morten Hell

Ansøgning om tilskud

I lighed med tidligere år har vi også i 2020 sendt en ansøgning til Kolding Kommunes Bydelspulje. Vi har før fået bevilget tilskud til forskønnelse af vores områder netop herfra, og vi håber vi kan være heldige igen.

Vi planlægger også at sende en ansøgning til Nykredit, hvor vi i 2019 modtog et tilskud på 25.000 kr. til vore legeredskaber.

Kender du til andre fonde eller lignende, hvor vi kan ansøge om tilskud med henblik på aktiviteter i området, hører vi gerne fra dig.

Kontingent

Kontingentopkrævningen har i år givet nogle særlige udfordringer. En del grundejere har i første omgang overset henvisningen på referatet fra generalforsamlingen, samt andre opslag på hjemmesiden og Facebook om betaling af kontingent.

Der er udsendt erindringsmeddelelser. Vi håber det hjælper.

Arbejdsgruppe

På generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til fornyelse af det grønne område (boldbanen) mellem Lundgærdet og Aagærdet.

Arbejdsgruppen vil blive indkaldt, når det igen er acceptabel at mødes i forhold til CORONA-situationen. Hvis du ikke deltog på generalforsamlingen, men gerne vil være en del af arbejdsgruppen, så henvend dig til Næstformand Svend Aage Nielsen på telefon 5049 8216 eller mail.

Forslag fremsat på Generalforsamlingen

Enkelte grundejere fremsatte et ønske om genetablering af bomme mellem lommer og stier.

Bestyrelsen har drøftet og er nået frem til flg.: Hvis grundejerne i en lomme er enige om at opsætte en bom – og de selv finansierer den – er det i orden at opsætte bommen. Følgende regler skal følges: Der skal sikres adgang, så barnevogne og lign kan komme igennem, og der skal anvendes 100 x100 mm trykimprægnerede stolper.

Bestyrelsen har ligeledes drøftet forslaget om afskærmning af miljøstationer i lommerne. Vi er enige i, at afskærmninger vil forskønne lommerne, idet der dermed vil komme mere styr på miljøstationerne. Alligevel finder bestyrelsen ikke, at afskærmninger kan finansieres fra grundejerforeningens side. Det skyldes, at der ganske enkelt ikke er økonomi til at etablere afskærmninger i alle lommer, såfremt det skulle blive ønsket. Derudover har vi erfaring for, at behovet for at have en miljøstation – og dermed en afskærmning til den – kan ændre sig løbende afhængig af, hvem der bebor lommen. Finansiering af afskærmning må derfor foretages af grundejerne i de aktuelle lommer.

Farten i området er stadig for høj

Vi har indtil videre sat de direkte fartdæmpende foranstaltninger på stand by. I stedet vil der hen over sommeren blive oprettet alternative tiltag.

Generalforsamling
18. februar 2020

Referat

Punkt 1: Valg af dirigent

Lars Boel blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

Punkt 2: Formandens beretning (vedlægges)

Vi startede året med, at få vores nye hjemmeside op at stå. Stor Tak til Marianne for det fine resultat – man kan se, at det er professionelt sat op.

Efterhånden er 2/3 også tilmeldt nyhedsbrevet, og vi må kunne få de sidste med.

Vi forsøgte også med opkrævning på en anden måde, og det var bestemt ikke lettere. Der var en del, som havde svært ved at få betalt, og Kim måtte bruge en del tid på at følge op. Kim har dog mod på at tage et år mere med den nye betalingsform.

Vi har fortsat vores arbejde med udmøntning af helhedsplanen. I år har vi fået lavet 2 nye aktivitetsspots. Det er en fornøjelse at opleve, hvordan de alle bliver brugt.

Ligeledes har vi fået ryddet området langs med Egekilen.  Jeg synes, at det har pyntet, men vil også her beklage, at vi fik fjernet mere end aftalt. Tror dog på, at det nok skal blive løst til alles tilfredshed. Der er således på Mortens initiativ allerede plantet nogle aronia bær.

Om forsøget med løg i dele af græsset bliver godt, skal tiden vise.

Vi vil fortsætte arbejdet med helhedsplanen, men drøftelserne til dette års generalforsamling vil bestemme, hvordan vi skal prioritere i de næste par år.

Som bestyrelse vil vi dog meget gerne have optimeret området ved boldbanen.

Igen i år var vi så heldige at få penge til vores arbejde. Vi har fået 20.000 kr. fra kommunen og 25.000 kr. fra Nykredit fonden. Begge givere havde fokus på bæredygtighed og arbejdet med verdensmålene. Lene Arp fik skrevet en perfekt ansøgning til Nykredit – TAK for det. Bæredygtighed er jo bredt, men temaer som rent drikkevand og fællesskabelse er lige i vores ånd. Eneste udfordring med denne målrettethed i puljerne er, at arbejdet med at skrive ansøgninger bliver større.

Vores samarbejde med gartneren har været mere vellykket i år, og vi har ikke fået klager over græsklipning eller andet.

Årets Flink Fredag blev holdt i år i samarbejde med spejderne. Vi vil gerne takke for et rigtig godt samarbejde, og hvis det er op til os, var det nok ikke sidste gang. Dem, der mødte op, havde en hyggelig formiddag, og der blev ristet pølser, bagt snobrød og lavet fuglekasser. Det sidste indgik i vores ansøgning til kommunen. Vi kan kun håbe, at endnu flere har lyst til at deltage i år. For det er nu bedst at skabe fællesskaber ved at være sammen. Måske er der nogen i området, som kan tænke sig at skabe noget i fællesspisningsugen?

Som bestyrelsesmedlemmer har vi også været ude at sige goddag til nye naboer, og vi bliver altid positivt modtaget og bestemt rart at kunne hilse på med en flaske rødvin i stedet for et girokort. Det giver også en god anledning til at fortælle lidt om Grundejerforeningen.

Beretningen blev godkendt.

Forud for afstemning blev der spurgt til tidligere dialog i foreningen omkring den gamle Kirkesti fra Kløften over mod Dalby Kirke. Bjarne oplyser, at der har været dialog, men det er i et meget tidligt stadie, og der ligger endnu ingen p.t. kendte projekter

Punkt 3: Regnskab

Regnskabet blev godkendt

Kasseren omtalte bl.a. de væsentligste udgifter som etablering af legespot på det grønne område, samt rydning af busk arealet og beplantning langs Egekilen.

Punkt 4: Budget

Kontingentet blev godkendt til fortsat 1000 kr. årlig på husstand

Kontingentet skal indbetales via  Syd Bank  reg. nr. 7040 kontonr. 1466852 senest 22. marts 2020

Punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bakkegærdet – Kim Søndergaard – genvalgt
Lundgærdet /Mariesmindevej  – Morten Hell (bor Skovgærdet) – genvalgt
Skovgærdet – Bjarne Ipsen – genvalgt

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleanter

Bakkegærdet – Jan Poulin – genvalgt
Lundgærdet – Lars Akselsen – genvalgt
Skovgærdet – Lene Schmidt – genvalgt
Møllegærdet – Nyvalg – Niels Rasmussen Aagærdet valgt som rep. for Møllegærdet

Punkt 7: Valg af revisor for 2 år

Søren Rasmussen – genvalgt
Nyvalg – Bestyrelsen foreslog Annie Jakobsen – Valgt

Punkt 8: Valg af revisorsuppleant for 2 år

Per Nielsen – genvalgt

Punkt 9: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jf. vedtægternes §17

Oplæg til projekt om hastighedsregulering af strækning på Mariesmindevej fra Børnehaven i retning mod Aagærdet. Forslaget kan ses på Grundejerforeningens hjemmeside.

Morten redegør for det bestyrelsen har set på i forbindelse med hastighedsreguleringen i området.Der er set på muligheden for at lave et opmærket cykelareal på 1 m langs med Mariesmindevej og herudover 3 ”indsnævringer” med ”helleanlæg” ud for stien ved Spejderhuset, ved udgangen fra Henrik Rantzaus Vej og Frederik d. 2. vej – Herudover opsættes en evt. hastighedsbegrænsning.Det forventes en udgift på mellem 80-100.000 kr.

Der spørges om der er sket ulykker i området – Der har så vidt vides ikke været ulykker.

Der blev spurgt til alternative projekter, eks ved opsætning af plantekummer

Der er en aktiv dialog med mange gode forslag og bemærkninger.

Evt. opstregning alene til cykelsti vil udgøre ca. 40-50.000 kr.

Der bør overvejes nogle billigere alternativer som bestyrelsen skal arbejde videre med.

Formanden konkluderer, at der ud fra dialog og tilkendegivelser på generalforsamlingen på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for opsætning af vejchikaner. Der arbejdes videre med at etablere en generel hastighedsbegrænsning på 40 km/t og derudover prøve med nogle ”intelligente” løsninger, der kan være skiftende over perioder.

Punktet bliver igen drøftet på generalforsamlingen i 2021

Punkt 10 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jf. Vedtægternes §16

Bestyrelsen ønsker, som en fortsættelse af renovering af de grønne områder, at der sættes fokus på det grønne område mellem Aagærdet og Lundgærdet (Boldbanen). Som en del af helhedsplanen er der fra landskabsarkitekten udarbejdet 2 forslag. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der kan forholde sig til de 2 forslag, men også med mulighed for at tænke andre tanker for området

Valgt til arbejdsgruppen:
Michael Jespersen – Aagærdet 43
Victoria Kyster – Møllegærdet 10
Finn De Place – Lundgærdet 12
Hanna Kretzschmar – Aagærdet 17
Helene Teichert – Lundgærdet 14

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til gruppen

Herudover er der fra en grundejer indkommet 3 forslag til behandling jfr. Vedtægternes §16

Forslag 1: Miljøstationer (5 containere)

Der er visse udfordringer ift. de containere som danner miljøstationen i vores lomme. Grundet at der nu er kommet flere, samt at indholdet ved flere af disse ikke vejer særlig meget, selv når containeren næsten er fuld, bevirker det at containerne ”kører rundt”, vælter, lågene åbner o.l. så vi enten har indholdet spredt ud over det meste af lommen, eller at containerne risikerer at anrette skade på biler, bygninger eller sågar personer så snart, det blæser en anelse.

Forslaget er at de 5 containere bliver ”indhegnet” med et læhegn, hvilket har følgende fordele:

 • Ordnede forhold – de 5 containere har faste pladser
 • Containerne blæser ikke rundt i blæsevejr, til gene og fare for biler, bygninger og personer.
 • Meget billig løsning, læhegn er ikke dyrt i f.eks. Jem & Fix
 • En løsning fra Grundejerforeningen vil nemt kunne etableres i alle lommer med miljøstationer.

Vedr. forslag 1:
I forhold til offentlig brug af miljøstationerne er reglerne ændret, således at alle nu kan bruge miljøstationerne, selvom man ikke er tilsluttet den enkelte miljøstation. På kommunens hjemmeside kan de nye regler ses. Med hensyn til indramning af miljøstationen vil bestyrelsen finde en model, der kan bruges, og få beregnet hvad det vil koste for de enkelte lommer, at etablere en afskærmning. Herefter vil det være op til den/de enkelte lommer at finansiere udgiften.

Forslag 2: Parkeringspladser i lommerne
Efter at den nye asfalt er blevet lagt i hele området, mangler vi at få afmærket p-pladserne.

I dag parkeres der som ”vinden blæser”, specielt af gæster til området (da de jo ikke ved bedre) og vi har ved adskillige lejligheder oplevet at denne parkering bevirker, at det fra flere husstande er forbundet med stor gene at skulle køre ud fra indkørslerne.

Hvis parkeringspladserne blev etableret via hvide striber som de var førhen, så ville der var X antal parkeringspladser øverst i lommen, hvor de på ingen måde generer udkørsel o.l. for lommens beboer. Det kan selvfølgelig også være alternative løsninger ift. hvide striber – blot at der igen kommer ordnede forhold vedr. parkerede biler. Samt iht. forslag 1 vedr. miljøstationerne, så vil parkeringspladser sikre at vi nemt kan tilgå miljøstationen og at miljøstationen kan blive tømt, selv om der holder biler på samtlige parkeringspladser.

Vedr. forslag 2:
Bestyrelsen oplyser, at det indtil nu er praktiseret således, at de lommer der ønsker opmaling, selv skal henvende sig til kommunen, som så vil forestå opmalingen at parkeringslommer.
Det er ikke en opgave grundejerforeningen generelt vil iværksætte eller finansiere.

Forslag 3: Gennemkørselsbomme for enden af stierne
Inden den nye asfalt blev lagt, så var der 2 bomme i halv bredde af stien når f.eks. at stien gik over i en vej/lomme – Denne anordning tvang alle der skulle passere til at bevæge sig igennem en S-sluse som bevirkede at cyklister/gående blev tvunget til at sænke hastigheden under udkørsel fra stien og herved kom i langsommere fart med bedre mulighed for at orientere sig. I vores lomme har samtlige 4 huse alle udkørsel lige ved siden af udkørslen til stisystemet, dvs. at de 6 biler der er i lommen alle kører ud ad deres respektive indkørsler flere gange daglige (nogle af os har en indkørsel der gør at vi skal bakke ud), skal have meget stor opmærksomhed på om der kommer gående/ cyklister. Hække, planter, høj fart fra specielt cyklister, samt at når man bakker i en bil, har man ikke samme godt udsyn som ved fremadkørsel, bevirker at der nemt kan opstå farlige situationer mellem biler og de såkaldte ”bløde” trafikanter. Efter selv at have oplevet flere situationer hvor cyklister og løbende børn er kommet ud i lommen med stor fart fra stisystemet mener jeg at de manglende bomme udgør en fare for de ”bløde trafikanter”. Indtil nu, så er det gået godt, for i de situationer jeg selv har overværet, har jeg eller andre nået at råbe og herved forhindre et muligt sammenstød

Vedr. forslag 3:

God dialog om for og imod bomme. Bestyrelsen genoptager drøftelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

 

EVT.: Der var ingen bemærkninger til punktet

 

Referent ved generalforsamlingen: Svend Aage Nielsen

 

HUSK AT INDBETALE KONTINGENT PÅ 1000 KR. PR HUSSTAND INDEN 22.3.2020
VIA BANKOVERFØRSEL TIL SYD-BANK REG.NR. 7040- KONTO 1466852
(SKRIV JERES ADRESSE I BESKEDFELTET)

TILMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ VORES HJEMMESIDE
– SÅ MODTAGER DU REFERATER, INDKALDELSER OG ANDRE INFORMATIONER FRA GRUNDEJERFORENINGEN DIREKTE I DIN MAILBOKS.

Generalforsamling
19. februar 2019

Referat

Punkt 1: Valg af dirigent

Lars Boel blev valg.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt, og gjorde samtidig opmærksom på den specielle situation, hvor der samtidig er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i fortsættelse af den ordinære generalforsamling, med det formål at få behandlet vedtægtsændringer. Der var ingen indsigelser mod indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 2: Formandens beretning (vedlægges)

Bjarne omtalte bl.a. det positive initiativ med etablering af hjertestarter og takker Rune og Sanne Høj-Jensen for det store arbejde de har gennemført ved at få projektet gennemført.

Omkring renovering af de grønne områder omtalte Bjarne bl.a. færdiggørelsen af “Udsigten” for enden af Bakkegærdet ned mod Kløften. Et virkelig godt projekt gennemført i samarbejde og ved medfinansiering fra Kolding Kommune. Det er vores indtryk, at arealet bruges af mange, og notesbogen, der ligger i bænken, er blevet brugt til at skrive glade og positive bemærkninger i.

Vores årlige “Flink Fredags” eftermiddag blev i september måned afholdt ved “Udsigten” og blev besøgt af 70 personer fra området.

Vi prøver fortsat at have fokus på giftfrit område, men vil ikke være dømmende. Det er jo også op til grundejernes eget ansvar og samvittighed.

Der sælges en del boliger i området, og bestyrelsesrep. fra hver område vil stadig komme rundt og byde velkommen med en flaske vin.

Ingen bemærkninger til beretningen.

Punkt 3: Regnskab

Regnskab gennemgået, og godkendt

Der var i 2018 budgetteret med et større forbrug til renoveringsplanen for de grønne områder. Udgifterne blev noget mindre, og det overskydende beløb overføres til 2019, hvor der igen arbejdes videre med renovering af de grønne områder.

Niveauet for renoveringen vil fortsat blive afpasset i forhold til den økonomi, der er til rådighed i budgettet, og vi satser på fortsat at fastholde kontingentet på 1000 kr. pr. år.

Punkt 4: Budget

Budgettet blev gennemgået og forslag til kontingent for 2019 er fortsat 1000 kr. årlig pr. husstand.

Budget og kontingent blev godkendt.

Punkt 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jens F. Jensen Møllegærdet – Genvalgt

Svend Aage Nielsen Aagærdet – Genvalgt

Lars Akselsen Lundgærdet ønsker at trække sig ud af bestyrelsen. Der var ikke andre fra Mariesmindevej/Lundgærdet der ønskede at stille op. Morten Hell Skovgærdet blev nyvalgt for 1 år.

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleanter

Holger Nielsen Møllegærdet – Genvalgt

Morten Nissen Aagærdet – Genvalgt

Lars Akselsen Lundgærdet – Nyvalgt

Punkt 7: Valg af repræsentanter til antenneforeningen

På baggrund af de foreslåede vedtægtsændringer bortfalder valg til antenneforeningen

Punkt 8: Valg af suppleanter til antenneforeningen

På baggrund af de foreslåede vedtægtsændringer bortfalder valg til antenneforeningen

Punkt 9: Valg af 2 revisor

Holger Nielsen og Søren Rasmussen – Genvalgt

Punkt 10: Valg af 1 revisorsuppleant

Per Nielsen – Genvalgt

Punkt 11: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen

Vedtægtsændringer omkring:

§2 sidste 4 ord omkring antenneforeningen udgår

§5 ændres til “at når kontingent er betalt, er der stemmeret frem til og med generalforsamlingen i februar.”

§7 tilføjes “Kontingentbetaling gælder for et år fra 1.1. til den 31.12. og opkræves efter generalforsamlingen i februar, hvor kontingentet fastsættes for det pågældende år.

§8 om dagsordenens indhold til generalforsamlingen fjernes punkt 7 og 8  om valg af repræsentanter til antenneforeningen.

§10 andet afsnit fjernes ( vedr.: 2 bestyrelsesmedlemmer vælges tillige til antenneforeningen)

Grundlaget for ændring af vedtægterne i forhold §§ om  valg til antenneforeningen, er en forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen fra feb. 2018, hvor bestyrelsen forpligtiget sig til at skrive antenneforeningen ud af grundejerforeningens vedtægter. Planen er fortsat at Mariesminde antenneforening med sine 350 medlemmer nedlægges som selvstændig antenneforening og forventer på sigt at indgå i den større AFIK antenneforening med 20.000 medlemmer.

Yderligere informationer om antenneforeningen og fusionsplanen kan fås på generalforsamlingen i Mariesminde Antenneforening, der afholdes 18. Marts  2019.

Forslag til vedtægtsændringer kræver at 50% af grundejerne er tilstede ved generalforsamlingen. Da der ikke var 50% fremmøde af samtlige grundejere, blev forslag til vedtægtsændringer videresendt til den ekstraordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling blev midlertidig suspenderet og den ekstraordinære generalforsamling blev indledt med henblik på alene at  behandle punkt om vedtægtsændringer

Punkt 11 i den ordinære dagsorden om forslag til vedtægtsændringer blev godkendt af forsamlingen, uden der var nogen der stemte imod.

Vedtægterne er herefter ændret.

Når vedtægterne er renskrevet, vil de blive offentliggjort på områdets hjemmeside.

Hjemmesiden er dog midlertidig ude af drift, men der arbejdes på at nyetablere hjemmesiden

Herefter blev den ordinære generalforsamling genoptaget:

Punkt 12: Evt

Drøftelse af trafikforhold i området.

Der er fra flere grundejere rejst kritik og bekymring, da flere oplever, at der køres for stærkt på vejene og særlig på strækningen Mariesmindevej fra Agtrupvej til Aagærdet.

Der er direkte bekymring for, at børn og andre kan komme galt af sted.

Der fremkom flere forslag til hastighedsdæmpende tiltag. Ligeledes blev der opfordret til, at de der kører for stærkt bliver kontaktet og opfordret til at sænke farten.

Grundejerforeningens bestyrelse påtager sig ikke denne opgave. Der var den holdning, at den bedste effekt bør være, at de der oplever, at nogen ikke viser nødvendig hensyn kontakte de “fartglade”

Dialogen på mødet viste også, at der ikke kan forventes enighed om hvilke hastighedsdæmpende foranstaltninger der bør etableres.

Bestyrelsen vil overveje de forskellige forslag, der fremkom til hastighedsdæmpende foranstaltninger, og vil også være opmærksom på, de gener sådanne foranstaltninger kan have. Sagen vil også blive drøftet med Kolding kommune.

Hjemmesiden for området er ikke længere mulig at opdatere. Det er derfor besluttet, at der oprettes en ny hjemmeside, hvor udgangspunktet er, at hjemmesiden skal være sikret fremtidig vedligeholdelse muligheder.

Der blev rejst forslag om at kontingentet fremover kan bankoverføres. Kasseren/bestyrelsen vil se på mulighederne, i erkendelse af, at den nuværende opkrævningsform med girokort både er tidskrævende og forældet.

Der efterlyses også at al information og indkaldelse fremover foregår pr. Mail. Bestyrelsen oplyser dog, at der fortsat er en stor gruppe, der ikke har afleveret mail adr. og samtidig er der flere der skifter mail adr. uden at meddele dette til grundejerforeningen. Derfor har bestyrelsen valgt den praksis, at indkaldelse til generalforsamlinger og andre vigtige informationer  indtil videre husstandsomdeles. Men bestyrelsen er helt enig med generalforsamlingen i, at den rigtige og fremtidige informationsform skal være digital.

Bestyrelsen skal derfor endnu engang opfordre til, at alle får afleveret deres email adr.

Generalforsamling slut.

Ref. Svend Aage

BEMÆRK – KONTINGENT BETALING TIL GRUNDEJERFORENINGEN ER ÆNDRET

I SKAL NU OVERFØRE BETALINGEN VIA BANK – TIL KONTO – 7040 – 1466852

I BESKED FELTET SKRIV JERES ADRESSE

SIDSTE BETALINGSFRIST ER 22. MARTS 2019

Generalforsamling
20. februar 2018 

Referat

Valg af dirigent: 

Lene Hornstrup blev valgt 

Formandens beretning:

Bjarne orienterede om årets aktiviteter som i hovedpunkter har været: 

Renoveringsarbejdet af de grønne områder, hvor “Svinget” ved Bakkegærdet er færdig. 

Arbejdet ved “Egekilen” er godt igang sammen med Morten, der ejer grunden ned til arealet. Området færdiggøres i 2018 

Trappen og udsigtspunktet for enden af Bakkegærdet var forventet færdig i efteråret 2017 med er udsat pga. vejret. Forventes påbegyndt her i foråret 2018. 

Der har også været afholdt en arbejdsdag i marts 2017, hvor der ikke var så stor deltagelse. Vi må nok erkende, at det ikke er ved frivillig arbejdskraft, vi skal passe de grønne områder. 

2. april var der et arrangement omkring giftfri haver, hvor der var rundgang i forskellige haver og hvor der blev givet inspiration til hvordan haver kan anlægges og passes uden brug af gift. 

Vi har igen gjort brug af “operation dagsværk” hvor en gruppe studerende stiller deres arbejdskraft til rådighed for et mindre beløb. Denne model tænker vi at fortsætte med i 2018. 

Der har været visse udfordringer i samarbejdet med gartneren i forhold til græsklipning af vore grønne områder. Der er taget hånd om det, og vi håber, at vi får pænere klipning i 2018. 

Regnskab: 

Der var enkelte uddybende spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt. 

Budget: 

Budgettet blev godkendt med en fastholdelse af kontingentet på 1000 kr. årlig. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsesmedlemmer fra Skovgærdet – Bjarne Ipsen, Lundgærdet – Lars Akselsen og Bakkegærdet – Kim Søndergaard 

blev alle genvalgt 

Valg af 3 bestyrelsessuppleanter: 

Lundgærdet/Mariesmindevej – Hugo Madsen og Bakkegærdet – Jan Poulin blev genvalgt 

Skovgærdet – Lene Hornstrup blev nyvalgt. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer til antenneforeningen: 

Kim Søndergaard og Lars Akselsen blev genvalgt. 

Valg af bestyrelsessuppleant til antenneforeningen: 

Jørn Viborg og Carsten Lindorff blev genvalgt. 

Valg af 2 revisorer: 

Holger Nielsen og Søren Rasmussen blev genvalgt. 

Valg af 1 revisor suppleant: 

Per Nielsen blev genvalgt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen jfr. Vedtægternes § 17 

Der er ikke modtaget forslag. 

Evt. Herunder forslag der kan henføres til § 16 

Vedr. Antenneforeningen. I forbindelse med at Stofa har overtaget driften og administration af store dele af Koldings antenneforeninger herunder også Mariesminde antenneforeningen, overvejes det fra Mariesminde antenneforening at tilslutte sig en af de andre antenneforeninger. Derfor vil grundejerforeningens bestyrelse henimod generalforsamlingen i 2019 arbejde med at ændre vedtægterne så 

antenneforeningen skrives ud af grundejerforeningens vedtægter. 

Der vil være yderligere information omkring dette på Antenneforeningens generalforsamling, som afholdes den 20.3.2018. 

Generalforsamlingen gav opbakning til, at der arbejdes videre med at forberede antenneforeningens udtræden af grundejerforeningen. 

Der er fremsendt et forslag om trafikdæmpende foranstaltninger i området. 

Der er fortsat problemer med, at der køres for stærkt i området. 

Generalforsamlingen indstiller til at bestyrelsen kontakter kommunen, for at undersøge mulighederne for havd der kan gøres. 

Der var ønske om at den vedligeholdelsens plan gartneren arbejder udfra bliver offentliggjort. 

Den vil blive lagt på hjemmesiden. 

En grundejer har problemer med røg gener fra nabo brændeovn. 

Der er desværre ikke så meget grundejerforeningen kan gøre i en sådan situation. 

Generalforsamlingen var enige i, at der kan være problemer. 

Der henvises til gældende lov, men i øvrigt opfordres til dialog. 

Referant: Svend Aage 

Generalforsamling
 27. februar 2017
 

Referat

Forud for generalforsamlingen gennemgik Landskabsarkitekt Signe Moos oplægget til fornyelse og forskønnelse af de grønne området 

Der er i projektet fokus på hele vores område, men særlig på 6-7 udvalgte steder, hvor planen er mere omfattende. På flere punkter er planen koordineret med Kolding Kommune, som medvirker positiv på et konkret projekt i bunden af Bakkegærdet, og Kolding Kommune har samtidig giver accept til oprydning af bevoksning på stien bag Møllegærdet. 

Der var på generalforsamlingen en god og positiv dialog om oplægget. Flere af projekterne forventes gennemført i 2017. 

Inden de enkelte projekter sættes i gang, vil der blive inviteret til en dialog med de nærmeste naboer, der har grund ud til de grønne arealer, der vil blive berørt. 

Når de sidste tilretninger af oplægget er klar, vil oplægget blive lagt på grundejerforeningens hjemmeside og facebook, så der er mulighed for at se, hvad vi håber skal skabe fornyelse i området. 

Efter oplægget begyndte den ordinære generalforsamling. 

Dagsorden / Referat 

Valg af dirigent 

Morten Nissen blev valgt til dirigent 

Formandens beretning for 2016 

Formand Bjarne Ibsen fortalte om de områder/emner grundejerforeningen og bestyrelsen har arbejdet med i 2016, og fremhævede særlig det omfattende arbejde med oplæg til renovering og fornyelse af de grønne områder. Bjarne fremhævede den gode dialog, der er i området, der styrkes bl.a. ved fremmødet på “Flink fredag” og ligeledes dialogen på facebook. Vi oplever et boligområde i bevægelse og samarbejdet med landskabsarkitekt Signe Moos har også styrket den positive dialogen og opmærksomheden fra Kolding Kommune, som også ser gode initiativer i vores område. 

Beretningen blev godkendt 

Bjarnes formandsberetning er vedhæftet som bilag til referatet. 

Regnskab 2016 og budget 2017

Kasserer Kim Søndergård fortalte om regnskabsresultatet for 2016. Der blev et overskud i regnskabet på 66.000 kr. Årsagen er, at der ikke er brugt så mange penge til de grønne området, fordi vi afventer godkendelse af den endelige renoveringsplan for området. 

Kassebeholdningen er ultimo 2016 på 244.000 kr. 

Budgettet for 2017 tager udgangspunkt i det samme årlige kontingent på 1000 kr. pr. husstand. 

Der forventes i 2017 brugt 180.000 kr. på de første projekter af renoveringen af de grønne områder. 

Planen er at fastholde kontingentet på 1000 kr. og afpasse renoveringsplanen i forhold til den økonomi, der passer med indtægterne. 

Såfremt det senere besluttes, at øge hastigheden i renoveringen af de grønne områder, kan det blive nødvendig med kontingentforhøjelse. 

Vi vil være opmærksom på, om der er mulighed for at søge fonde og puljer, der kan hjælpe med finansieringen af planen. 

Har nogen fra grundejerforeningen kendskab til mulig alternativ finansiering, må I gerne gøre bestyrelsen opmærksom på mulighederne. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

Valg til bestyrelse

Fra Aagærdet blev to opstillet. Martin Schwabe og Svend Aage Nielsen (pt. i bestyrelsen) Svend Aage Nielsen blev genvalgt 

Fra Møllegærdet blev Jens F. Jensen genvalgt uden modkandidat 

Valg suppleanter til bestyrelsen 

Holger Nielsen Møllegærdet – genvalgt 

Morten Nissen Aagærdet – genvalgt 

Valg suppleanter til antenneforeningen 

Carsten Lindorff nyvalgt i stedet for Per Olsen der er fraflyttet området. 

Jørn Viborg er ikke på valg. 

Evt. 

Der blev omtalt emner, der er ønske om, bestyrelsen er opmærksomme på: 

En grundejer bemærker at kommunen sprøjter med et middel på en kommunal sti, der grænser op til grundejerens hæk. 

Det bemærkes at ukrudt flere steder er skudt gennem den nye asfalt. Hvis man ikke må bekæmpe med gift, er spørgsmålet så, hvordan det kan fjernes 

En grundejer bemærker, at der i oplægget til renovering af de grønne områder er vist et legehus placeret i et af de store egetræer. Bestyrelsen tilkendegiver, at der ikke bygges legehuse i de store egetræer 

Det bemærkes, at der er stor gene ved at mange af de nye gadelys slukkes kl. 23. 

Det bemærkes, at hjørnet Mariesmindevej/Aagærdet er en trafikal udfordring, hvor der er risiko for at 2 biler rammer hinanden. Der foreslås opsat et trafik spejl. 

Bestyrelsen vil se i hvilket omfang, de omtalte punkter kan blive løst. 

referant 

Svend Aage Nielsen 

Generalforsamling
25. februar 2016

Referat

1 Valg af dirigent 

Gordy Strømdal blev valgt 

2 Formandens beretning for det forløbne år.

Formanden redegjorde for årets aktiviteter, herunder udviklingen i det positive samarbejde med Tved Vandværk og Kolding Kommune omkring minimeringen af brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse, i første omgang på de grønne arealer. Ønsket fra Kolding Kommune og Tved Vandværk er et giftfrit område, som også omfatter de private haver. Bestyrelsen er opmærksom på de udfordringer, der er i et samlet giftfrit område i hele Mariesminde. De grønne områder, der vedligeholdes af Ren og Grøn, er i 2015 blevet ukrudtbehandlet med præparatet Optima Prof. og gasbrænding. Det samme produkt og metode som Kolding Kommune er overgået til i stedet for Roundup. Forventningen til Optima Prof. var, at det var fuldkommen giftfrit og kunne opfylde betingelserne for behandling af økologiske arealer. Det viser sig desværre ikke at være korrekt, men produktet er formentlig det mest giftfri ukrudtbekæmpelse, der pt. er muligt at bruge. Alternativ er håndkraft med hakke og skovl, eller at lade ukrudt vokse mere frit. Der var en drøftelse af anvendelse af Opima Prof., men ud fra situationen og manglende alternativer var der forståelse og accept af en fortsat anvendelse af brugen af Optima Prof., i det omfang det er nødvendig. Der vil fortsat i dialogen med Tved Vandværk og Kolding Kommune være fokus på at finde det mindst skadelige produkt til ukrudtsbekæmpelsen. 

Formandens beretning kan ses samlet på Grundejerforeningens hjemmeside 

3 Det reviderede regnskab forelægges af kasseren til godkendelse. Regnskabet blev godkendt med besvarelse af spørgsmål til enkelte poster. 

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent m.m. for det kommende år.

Udgangspunktet i budget 2016 er en fastholdelse af kontingentet på 1000 kr. årlig. I budget 2016 er medtaget en forhøjelse af udgifterne til vedligeholdelse af grønne områder pga. overgang til anden ukrudtsbekæmpelse. Herudover er budgettet til udtynding og genplantning øget til 100.000 kr. Grundlaget herfor er omtalt i punkt 12 på dagsordenen, hvor bestyrelen ønsker at afsætte midler til at få udarbejdet og igangsættelse af en helhedsplan for en forskønnelse af de grønne områder. Der var fra forsamlingen spørgsmål til disse budgetudvidelser. Formanden redegjorde 

for planen, hvor det bl.a. er tanken at inddrage beboerne i området i dialog om hvordan området kan og skal udvikles. Der var herefter opbakning til at bestyrelsen kunne arbejde videre med planen og budgettet blev godkendt 

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Bjarne Ipsen Skovgærdet, Kim Søndergaard Bakkegærdet og Lars Akselsen Lundgærdet blev genvalgt 

6 Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år.

Hugo Madsen Lundgærdet genvalgt, Jan Poulin Schmidt Bakkegærdet nyvalgt. 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer til antenneforeningen for 2 år i lige år. Kim Søndergaard og Lars Akselsen blev genvalgt 

8 Valg af bestyrelsessuppleanter til antenneforeningen for 2 år i lige år. Jørn Viborg blev genvalgt og Jan Poulin Schmidt blev nyvalgt 

9 Valg af 2 revisorer for 2 år i lige år.

Holger Nielsen og Søren Rasmussen blev genvalgt 

10 Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år i lige år.

Per Nielsen blev genvalgt 

11 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen og som henvises til §17, skal være formanden i hænde senest den 15. Januar 2016

Der er ikke modtaget forslag til behandling under dette punkt 

12 Eventuelt.

Herunder forslag, som kan henføres til §16, og som måtte være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har udarbejdet et forslag: Generalforsamlingen 2016 giver opbakning til, at området fortsat er sprøjtefrit, under forventning af at Optima Prof kan anvendes. Bestyrelsen gives bemyndigelse til, at anvende dele af formuen på at få udarbejdet en helhedsplan over området og over en flerårig periode udmønter denne, i samarbejde med repræsentanter fra beboerne. Forslaget blev godkendt. 

Der blev drøftet muligheden for fremtidig at sende al information via mail. 

Der er indtil nu modtaget ca. 70 mail adresser, så der mangler fortsat ca. 130 mail adresser. 

Overgangen til mail vil betyde en besparelse på budgettet til porto/udbringelse samt sikre en hurtigere formidling af nye informationer. 

Der opfordres derfor igen til, at der oplyses mail adresser således at flere, og gerne alle kan blive registreret som modtager af information via mail. 

Ref. Svend Aage Nielsen 

Generalforsamling
19. februar 2015

Referat

1 Valg af dirigent 

2 Formandens beretning for det forløbne år. 

3 Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse. 

4 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent m. m. for det kommende år. 

5 Valg af formand. 

6 Valg af sekretær. 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

8 Valg af bestyrelsessuppleanter. 

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer til Antenneforeningen. 

10 Valg af bestyrelsessuppleanter til Antenneforeningen. 

11 Valg af 2 revisorer. 

12 Valg af 1 revisorsuppleant. 

13 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, og som kan henvises til §17 skal være formanden i hænde senest den 15. januar. 

14 Eventuelt – herunder forslag, som kan henføres til § 16, og som må være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Senere indkomne forslag kan kun behandles med generalforsamlingens samtykke. 

ad 5 Gordy Strømdahl er ikke på valg. 

ad 6 Niels Jørgen Rasmussen er på valg, modtager ikke genvalg. 

ad 7 Jens F. Jensen er på valg, modtager genvalg. Lars Akselsen & Kim Søndergaard er ikke på valg. 

ad 8 Holger Nielsen/Møllegærdet og Sv. Aage Nielsen/Aagærdet er på valg, modtager genvalg. Hugo Madsen/ Mariesmindevej/Lundgærdet, og Aase Lildballe/Bakkegærdet er ikke på valg. 

Bjarne-Schnedler-Pedersen/Skovgærdet udtræder. 

ad 9 Kim Søndergaard og Lars Akselsen er ikke på valg. 

ad 10 Jørn Viborg og Bjarne Schnedler-Pedersen er ikke på valg. 

Ad 11 Holger Nielsen og Søren Rasmussen er ikke på valg. 

Ad 12 Per Nielsen er ikke på valg. 

Ad 13 Forslag til vedtægtsændringer: 

Dagsordenens §8 – punkt 5 valg af formand udgår. 

Dagsordenens §8 – punkt 6 valg af sekretær udgår. 

Efterfølgende punkter rykkes op, således det slutter med pkt. 12. 

§ 10 – de 2 første linjer udgår, i stedet skrives: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer efter hver generalforsamling. 

Generalforsamlingen blev indledt med en velkomst fra grundejerforeningens formand Gordy Strømdal til de fremmødte, suppleret med en kort præsentation af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 1. 

Per Olsen blev valgt som dirigent, takkede for valget og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig hvorefter han kort gennemgik dagsordenen. 

Ad 2. 

Grundejerforeningens formand: 

Beretning for 2014 

Bestyrelsen har i det forgangne år taget sig af de faste opgaver vedrørende den sædvanlige vedligehold, de fornødne aftaler og tilsyn af de grønne områder, – herunder efterplantning, fældning af generende og nødlidende træer m.v. 

Firmaet, som vedligeholder, er Ren og Grøn v/ Johnny Jensen, som har haft opgaven gennem flere år og derfor kender hele området særdeles godt. 

Hvert år anmoder vi om tilbud på arbejdet, – og vi får, hvad vi betaler for og ind imellem lidt mere. 

Snerydning og saltning foretages af entreprenør Torben Olesen, som også kender vort område, og der laves hvert år en ny kontrakt, hvor aftalen går på timepris og pris for saltforbrug. 

Med kommunens park-, kloak- og vejafdeling har der været regelmæssig kontakt og møde i området vedrørende kommunens forpligtigelser for vedligehold. Vi får almindeligvis udført det, som de har ressourcer til. 

Bestyrelsen har ved de regelmæssige tilsyn i området og efter henvendelse fra grundejere taget sig af forhold vedrørende hegn, træer og asfalteringen på Bakkegærdet. Af egen drift har bestyrelen rettet henvendelse til de grundejere, som ikke har sørget for den nødvenlige hækklipning. Der er udleveret vejmærkater til placering ved vejsystemets afløbsriste ifm. projekt ”Hjælp fisken” – en kampagne Kolding Kommune iværksatte i 2013. 

Foreningens hjemmeside v/ Lars Akselsen er blevet genetableret i foråret efter nedbrud i 2013. 

Niels Rasmussen har på bestyrelsens vegne deltaget i et indbudt dialogmøde afholdt af Kolding Kommune om fremtidens bosætning i Kolding. 

Undertegnede har tilsvarende deltaget i et andet møde indbudt af Kolding Kommune om fremtidens affaldsplan, hvor de forskellige input efterfølgende er gennemgået og analyseret, hvorefter konklusionen blev, at kommunen arbejder videre med: Sorteringsproblematikken – fleksibilitet – formidling og læring. 

Ved generalforsamlingen i februar 2014 var der forslag til forskønnelse, lege- og multibane. Dette blev debatteret med divergerende holdninger, men sluttede med nedsættelse af en arbejdsgruppe, som ville arbejde videre med emnerne. De ville gerne have input/forslag undervejs. 

Arbejdsgruppen skulle komme med et forslag til ansøgning om bydelspenge fra Kolding Kommune. Senere præsenterede Martin Schwabe et forslag, og i fællesskab med bestyrelsen blev dette indsendt – hvilket resulterede i en andel på kr. 20.000,-. 

Arbejdsgruppen og bestyrelsen har i årets løb holdt besigtigelse og møder vedrørende forskønnelse af området. Det blev til det grønne område ved Lundgærdet/Aagærdet. 

Efter at have orienteret naboerne skriftligt kom der adskillige indsigelser, hvorefter der blev holdt møde med de implicerede (de parceller, der grænser op til det grønne område). 

Efter en længere debat med modstand mod projektet, ændredes dette – så det var ”spiseligt” for de fleste. 

Den 25. oktober mødte 40 – 50 beboere op med redskaber, trillebør m.v. og udførte jord- og plantearbejde – og dette foregik i et hyggeligt samvær. 

Efter generalforsamlingen blev der fremsendt et brev vedrørende valg af formand iht. vedtægterne, som nok er lidt kryptiske, idet der skal tages hensyn til, hvem der er vejrepræsentant. Derfor fremsætter bestyrelsen nu ved generalforsamlingen forslag til vedtægtsændring – iht. § 17. 

Tak til alle for samarbejdet i 2014. 

Kolding, den 19. februar 2015 

Gordy Strømdahl 

formand 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3. 

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Kim Søndergaard og godkendt efter en kort uddybning af enkelte poster. 

Ad 4. 

Budgettet blev kort gennemgået og efter en kort debat bemærkes at kontingentet fortsætter uændret med kr. 1.000,- årligt. 

Ad 5. 

Formand Gordy Strømdal, ikke på valg. 

Ad 6. 

Morten Nissen, Svend Aage Nielsen og Martin Schwabe alle fra Aagærdet var opstillet til sekretærposten idet nuværende sekretær (Niels Rasmussen) ikke ønskede genvalg. 

Efter skriftlig afstemning blev Svend Aage Nielsen valgt som ny sekretær. 

Ad 7. 

Jens F. Jensen blev genvalgt. 

Ad 8. 

Holger Nielsen blev genvalgt for Møllegærdet og Morten Nissen blev valgt for Aagærdet. 

Bjarne Ipsen og Martin Øland fra Skovgærdet blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 

Ad 9. 

Ikke på valg. 

Ad 10. 

Per Olsen blev valgt. 

Ad 11. 

Ikke på valg. 

Ad 12. 

Ikke på valg. 

Ad 13. 

Der indkaldes snarest til ekstraordinær generalforsamling fsv. vedtægtsændringer i fht.dagsordenens pkt. 5 og 6 som foreslåes at udgå. 

Ad 14. eventuelt 

Der var en dybere debat omkring anvendelse af pesticider som sluttede med en afstemning, hvorefter generalforsamlingen vedtog at gartneren ikke længere må anvende pesticider. 

Der blev drøftet forskellige muligheder for fælles afhentning af haveaffald, men uden endelig afklaring af dette punkt. 

Martin Jørgensen fra Møllegærdet havde på baggrund af nyligt indbrud et indlæg omkring sikring. 

Kig på hjemmesiden naeralarm.dk for nærmere inspiration. 

Forslag om opsætning af skilte om nabohjælp blev drøftet uden endelig afklaring. 

Det blev aftalt at bestyrelsen tilser at der ved kommende forskønnelsesprojekter altid var involvering af de omkringboende. 

Bestyrelsen blev opfordret til at afholde et visionsmøde for vort område. 

Bestyrelsen blev derudover opfordret til at rette henvendelse til kommunen omkring nyt asfalt på en del af vores vejnet samt genopretning af striberne ved parkeringspladserne. 

For de af vore beboere der er på Facebook opfordres der til at besøge facebookgruppen Mariesminde Kolding. 

Generalforsamlingen herefter afsluttet. 

Referent Niels J. Rasmussen 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte brugen accepterer du vores brug af cookies.